Προσωπικό

Β. Παπαδόπουλος  
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

E-Mail : vpapado@central.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 4158
Fax : +30 210 772 4409
Ιστοσελίδα : http://users.ntua.gr/vpapado/ 

Μαθήματα : Μη Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία, Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία