Προσωπικό

Γ. Πολίτης  
Καθηγητής

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

E-Mail : polit@central.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 1041
Fax : +30 210 772 1032
Ιστοσελίδα :  

Μαθήματα : Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων