Προσωπικό

Γ. Αθανασούλης  
Καθηγητής

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

E-Mail : mathan@central.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 1136
Fax : +30 210 772 1137
Ιστοσελίδα : http://users.ntua.gr/mathan 

Μαθήματα : Υπολογιστικές Μέθοδοι Υδροδυναμικής