Προσωπικό

K. Μπελιμπασάκης  
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

E-Mail : kbel@fluid.mech.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 1061
Fax : +30 210 772 1397
Ιστοσελίδα : http://arion.naval.ntua.gr/~kbel/ 

Μαθήματα : Υπολογιστικές Μέθοδοι Υδροδυναμικής