Γνωστικό Πεδίο
Νανομηχανική & Νανοτεχνολογία
Σπουδές
Πτυχίο Φυσικής (Τμήμα Φυσικής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.), 1989
Διδακτορικό δίπλωμα Φυσικής (Α.Π.Θ.), 1995
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

- Νανοτεχνολογία, Διεργασίες υλικών στη μίκρο- και νανο- κλίμακα, Επιστήμη και Τεχνολογία ανάπτυξης υλικών σε μορφή λεπτών υμενίων (thin films), επικαλύψεων (coatings), νανοδομικών και πολυλειτουργικών υλικών, τον χαρακτηρισμό των νανομηχανικών και νανοτριβολογικών ιδιοτήτων υλικών και συστημάτων, και τον συσχετισμό με άλλες φυσικές ιδιότητες για τη λειτουργικότητά τους σε ευρύ φάσμα τεχνολογικών εφαρμογών.

- Μελέτη μικροδομικών, μηχανικών, θερμικών και χημικών ιδιοτήτων και κεραμικών και υαλοκεραμικών προϊόντων. για χρήση τους σε κατασκευαστικές εφαρμογές.

- Contact Mechanics, Τριβολογία, Τριβή, Μελέτη συνεκτικότητας (cohesion) και πρόσφυσης (adhesion) λεπτών υμενίων σε διάφορα υποστρώματα (hard on soft, soft on hard, inorganic/organic), καθορισμός και μέτρηση μηχανισμών & τύπων παραμόρφωσης και αστοχίας υμενίων και επικαλύψεων.

- Μοντελοποίηση της Μηχανικής συμπεριφοράς λεπτών υμενίων & επικαλύψεων, επίδραση της παραμόρφωσης του υποστρώματος και του πάχους των υμενίων/επικαλύψεων στις μετρούμενες τιμές σκληρότητας.

- Κβαντικά σημεία (quantum-dots, QDs) ημιαγωγών για την κατασκευή νανο-ηλεκτρονικών διατάξεων (τρανζίστορ και μνήμες ενός ηλεκτρονίου). Αυτό-οργανωμένα QDs σε ημιαγωγούς III-V (όπως InAs ή InGaAs QDs σε υμένια GaAs) για εφαρμογές σε οπτο-ηλεκτρονικές διατάξεις, όπως φωτο-ανιχνευτές μακρού υπερύθρου υψηλής απόδοσης ανίχνευσης.

- Mελέτη μηχανικών ιδιοτήτων σε μικρο- και νανο- κλίμακα προηγμένων κραμάτων.

- Νανομηχανικές ιδιότητες νανοσύνθετων ελαστομερών πολυδιμεθυλοσιλοξάνης (PDMS) για βιοεφαρμογές και νανοδιατάξεις

        - ανάπτυξη κατάλληλου πειραματικού πρωτοκόλλου μετρήσεων και μαθηματικών μοντέλων (ιξωδοελαστική /χρονοεξαρτημένη συμπεριφορά),
        - διερεύνηση αλληλεπιδράσεων μαλακής ύλης και ακίδας μέτρησης διάταξης νανοδιείσδυσης (νανοσκληρομέτρησης) (ηλεκτροστατικές δυνάμεις, υδροφιλικότητα-υδροφοβικότητα)
        - επίδραση φυσικής και τεχνητής γήρανσης στις νανομηχανικές ιδιότητες

- Σύνθεση, μελέτη και χαρακτηρισμός προηγμένων υλικών διαβαθμισμένης δομής μεταλλικής μήτρας με κεραμικά εγκλείσματα για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία.

- Νανομηχανικές ιδιότητες νέων «έξυπνων» σύνθετων επιστρώσεων που παρουσιάζουν αυτοΐαση, η οποία βασίζεται στα νανοδοχεία που απελευθερώνουν αναστολείς διάβρωσης, για εφαρμογές στη ναυπηγική & αυτοκινητοβιομηχανία.

- Μελέτη της ενδοεπιφάνειας κυττάρων με ανόργανα υλικά. Μηχανικές, αντιδιαβρωτικές και βακτηριακές ιδιότητες μαλακής ύλης και οργανικών και νανομηχανικές ιδιότητες βιοϋλικών.

- Εφαρμογή γραμμικών και μη γραμμικών μαθηματικών προτύπων για τη μελέτη της εξέλιξης κρίσιμων δεικτών στο χρόνο (π.χ. αριθμός δημοσιεύσεων, πατεντών, επενδύσεις) και η συσχέτιση τους για πρόβλεψη της εξέλιξης της αγοράς & της τεχνολογικής ωρίμανσης

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: