Γνωστικό Πεδίο
Εμπίπτει στην περιοχή της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης, στο πεδίο εφαρμογής χρωματογραφικών μεθόδωνπεριβαλλοντικής χημικής ανάλυσης - ανάπτυξης ελέγχου και εφαρμογών ηλεκτροχημικών αισθητήρων.
Σπουδές
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ (1980),διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ (1986).
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

1. Χρωματογραφικές μέθοδοι διαχωρισμού φυσικών προϊόντων σε παρασκευαστική κλίμακα,

2. Εφαρμογή χρωματογραφικών τεχνικών και άλλων Ενόργανων Μεθόδων ανάλυσης στην μελέτη της χημείας της  πυρόλυσης - καύσης δασικής ύλης,

3. Εφαρμογή ειδικών χρωματογραφικών τεχνικών και χημειομετρίας σε αναλύσεις δειγμάτων,

4. Ανάπτυξη αναλυτικών μεθοδολογιών και εφαρμογές Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης στην μελέτη διάφορων υλικών και σε περιβαλλοντικό έλεγχο,

5. Ανάπτυξη – αναλυτικός έλεγχος και εφαρμογές ηλεκτροχημικών αισθητήρων σε περιβαλλοντικά και βιοιατρικά πεδία. 6. Τεχνικές βελτίωσης λειτουργίας και αναλυτικός έλεγχος απόδοσης πιλοτικών διατάξεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με την μέθοδο MBR (Bio Membrane Reactor).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: