Εισαγωγή Φοιτητών

Σε όλα τα Διεπιστημονικά - Διατμηματικά ΠΜΣ. του ΕΜΠ, γίνονται, κατ΄ αρχήν δεκτοί από τις αντίστοιχες ΕΔΕ, μετά από ανοικτή προκήρυξη για ΜΔΕ:

  • απόφοιτοι του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας,

  • απόφοιτοι λοιπών ΑΕΙ της χώρας, θετικής, κυρίως κατεύθυνσης,

  • απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής, κυρίως, κατεύθυνσης με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες ελληνικών ΑΕΙ, με πτυχίο επιπέδου M.Sc. ή M. Eng ή άλλου ισοδύναμου τίτλου,

  • τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον διαπιστώνεται ότι η απόκτηση του πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ.

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Γενική προϋπόθεση εγγραφής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση ΜΔΕ. είναι η γνώση ενός ελάχιστου επιστημονικού υποβάθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την ΕΔΕ, περιέχει δε ένα σύνολο προαπαιτουμένων Προπτυχιακών Μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις, στο ευρύτερο διεπιστημονικό αντικείμενο των Σχολών που χορηγούν το ΜΔΕ.

Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υποβάθρου καλύπτονται είτε με τα αναλυτικά περιεχόμενα των προηγούμενων σπουδών και υπόμνημα σταδιοδρομίας του ΜΦ, είτε με την προεγγραφή του για παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα προπτυχιακά μαθήματα που καθορίζει η ΕΔΕ. Ειδικότερα, κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται από την ΕΔΕ, μετά από εισήγηση Επιτροπής Επιλογής των ΜΦ, η οποία συγκροτείται από την ΕΔΕ και τα κριτήρια του άρθρου 12, παρ. 2 α και β του Ν. 2083/92, καθορίζονται δε ενδεχομένως και τα ποσοστά των εγγραφόμενων από κάθε χώρο προέλευσης.

Ως προβλεπόμενα και από το Νόμο συμπληρωματικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω:

  • Η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο Τμήμα/Σχολή και Ακαδημαϊκό έτος.

  • Η ερευνητική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου.

  • Οι γνώσεις πληροφορικής.

  • Οι συστατικές επιστολές.

  • Συνέντευξη (προαιρετικά).

  • Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.