Στοχοθεσία Ποιότητας

Στοχοθεσία ποιότητας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το ΔΠΜΣ

Ακαδημαϊκή Μονάδα: Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Το παρόν έλαβε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ΧΜ ΕΜΠ: συνεδρίαση 20.12.2023

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΟ ΔΠΜΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ (δείκτης) ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (τρέχουσα τιμή) ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει κάθε ενέργεια;)
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
(Πότε;)
Σ.1 Αναβάθμιση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του ΔΠΜΣ 1.1 Βελτίωση Ρυθμού Αποφοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων προς τους εγγεγραμμένους (Μ5.060-063)/( Μ5.056-057 41.03 % 50% Υποστήριξη των φοιτητών από τα μέλη ΣΕΠ, παρακολούθηση φοιτητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία Διευθυντής, διδάσκοντες και Γραμματεία ΔΠΜΣ 31/12/2024
1.2 Ενίσχυση της Ποιότητας Εκπαίδευσης Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από την ΕΘΑΕΕ 0 1 Δημιουργία Ομάδας Εργασίας Πιστοποίησης ΠΜΣ (ΟΕΠΙ).
Συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΜΠ.
Μεταφορά τεχνογνωσίας από ΟΜΕΑ ΣΧΜ.
Υποβολή Φακέλου Πιστοποίησης
Διευθυντής, ΕΠΣ, Διδάσκοντες, Γραμματεία ΔΠΜΣ, ΣΧΜ, ΜΟ.ΔΙ.Π 31/12/2024
1.3 Ενίσχυση Στήριξης Φοιτητών Υποστήριξη νεοεισερχόμενων φοιτητών 0 1 Καθιέρωση εκδήλωσης υποδοχής νεοεισερχομένων φοιτητών με παρουσίαση των παρεχομένων μαθημάτων και των διδασκόντων. Διευθυντής, ΕΠΣ, Διδάσκοντες, Γραμματεία ΔΠΜΣ 31/12/2024
1.4 Αύξηση συμμετοχής φοιτητών στην αξιολόγηση του ΔΠΜΣ ΥΜ Αύξηση του ποσοστού (%) των φοιτητών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση του ΔΠΜΣ (Μ5.071/M5.056-057) %) 0 25 Ενημέρωση των φοιτητών για τις διαδικασίες και την αξία της αξιολόγησης (καλλιέργεια παράδοσης αξιολόγησης) Διευθυντής και διδάσκοντες 31/12/2024
Σ.2 Ενίσχυση της Διεθνοποίησης και της Εξωστρέφειας 2.1 Ενίσχυση της παρουσίας του ΔΠΜΣ στο διαδίκτυο Ενέργειες προβολής του ΔΠΜΣ στο διαδίκτυο 0 2 Δημοσιοποίηση πληροφοριών (εργασίες, χρηματοδότηση, συνέδρια) στην ιστοσελίδα του
ΔΠΜΣ, και στην κεντρική σελίδα του ΕΜΠ.Προβολή δράσεων του ΔΠΜΣ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διευθυντής, διδάσκοντες, Γραμματεία της ΣΧΜ και Γραμματεία του ΔΠΜΣ 31/12/2024
2.2 Δημοσιοποίηση πληροφοριών του ΔΠΜΣ Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός του ιστότοπου του ΔΠΜΣ. 0 1 Ανάρτηση των περιγραμμάτων μαθημάτων και σύντομων βιογραφικών (ελληνικά-αγγλικά) των διδασκόντων στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Διευθυντής, διδάσκοντες, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό 31/12/2024
2.3 Διεθνοποίηση Εικόνας ΔΠΜΣ Εμπλουτισμός αγγλικής έκδοσης ιστοτόπου του ΔΠΜΣ 0 1 Πλήρης μεταφορά ελληνικού ιστοτόπου στα Αγγλικά. Παροχή στοιχείων απαραιτήτων για ξένους φοιτητές. Διευθυντής, διδάσκοντες, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό 31/12/2024
2.4 Αύξηση εισερχομένων Ξένων Φοιτητών Αριθμός εισερχομένων ξένων φοιτητών (Μ5.042-0.43) 0 2 Καθιέρωση υποστηρικτικής διαδικτυακής ενημέρωσης ξένων φοιτητών. Διευθυντής, διδάσκοντες & Γραμματεία ΔΠΜΣ 31/12/2024
2.5 Αύξηση διπλωματικών εργασιών σε συνεργασία με ξένα ερευνητικά ιδρύματα Αριθμός εξερχόμενων φοιτητών (Μ5.044-0.45) 0 2 Αύξηση διμερών συμφωνιών. Ενημέρωση φοιτητών από τους διδάσκοντες για ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο συνεργασίας με ξένους επιστημονικούς φορείς. Διδάσκοντες, Επιτροπή Erasmus 31/12/2024
Σ.3 Προώθηση αναγνώρισης αριστείας και καινοτομίας 3.1 Θεσμοθέτηση υποτροφίας ή βραβείου. Αριθμός υποτροφιών και βραβείων

(Μ5.068-Μ5.069)

0 1 Επιβράβευση αριστούχων φοιτητών (βραβεία, ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα). Βράβευση καλύτερης μεταπτυχιακής εργασίας. Διευθυντής, Διδάσκοντες, ΕΠΣ 31/12/2024
Σ.4 Αναβάθμιση των υποδομών, των υποστηρικτικών, δοικητικών και ηλεκτρονικών διαδικασιών 4.1 Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος 0 1 Διασύνδεση ΔΠΜΣ με το νέο Φοιτητολόγια Διευθυντής, ΕΠΣ, Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων ΕΜΠ, Γραμματεία ΔΠΜΣ και Τεχνικό Προσωπικό 31/12/2024
4.2 Βελτίωση Υποδομών Ανανέωση Εξοπλισμού Γραφείων, Αιθουσών, PC-Lab 0 1 Διασφάλιση ύπαρξης ασύρματης σύνδεσης δικτύου στους χώρους του ΔΠΜΣ. Έκδοση/ανανέωση αδειών χρήσης επιστημονικού λογισμικού. Διευθυντής, Γραμματεία ΔΠΜΣ, Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων ΕΜΠ 31/12/2024
4.3 Βελτίωση υπηρεσιών υποστήριξης Επαρκής στελέχωση του Διοικητικού Προσωπικού του ΔΠΜΣ 1 2 Αξιοποίηση χρηματοδότησης έργου διεθνοποίησης Διευθυντής, ΕΠΣ, Γραμματεία ΔΠΜΣ – ΣΧΜ 31/12/2024