Παρακολούθηση – Εξέταση – Βαθμολογία μαθημάτων

Τρόπος παρακολούθησης, βαθμολογίας και εξέτασης

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του μεταπτυχιακού φοιτητή, η ΕΠΣ μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/3 των διαλέξεων. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το μάθημα (ή άλλο αντίστοιχο που του ορίζει η ΕΠΣ) στην επόμενη και τελευταία διδακτική περίοδο.

Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα 0-10, με βάση προαγωγής κατ΄ ελάχιστο το 5. Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει υποχρεωτικά όχι μόνο από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, θέματα και λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε μάθημα από τον αρμόδιο διδάσκοντα και δεν μπορεί να υπολείπεται του 30% του συνολικού βαθμού του μαθήματος.

Η τελική εξέταση διεξάγεται την εβδομάδα που έπεται του τέλους διδασκαλίας του εξαμήνου. Η ΕΠΣ μπορεί με τεκμηριωμένη απόφασή της να ορίσει επαναληπτική εξέταση για τον φοιτητή, μετά από αίτησή του, τον Σεπτέβριο για μαθήματα του 1ου και του 2ου εξαμήνου και για δύο μαθήματα κατά μέγιστο, στα οποία δεν μπόρεσε να εξεταστεί για λόγους ανώτερης βίας.

Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός μιας εβδομάδας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν εξετάστηκαν επιτυχώς σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ου εξαμήνου δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στα μαθήματα του 2ου. Οι αποτυχόντες σε μαθήματα μπορούν να επανεγγραφούν τον επόμενο χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για επιλογής) μαθήματα.