Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Αναλυτική διάρκεια και αντικείμενο των τετραμήνων

1ο εξάμηνο *, Οκτώβριος – Ιανουάριος

13 διδακτικές εβδομάδες, διακοπές Χριστουγέννων δύο εβδομάδων και περίοδος λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων διάρκειας δύο εβδομάδων.

2ο εξάμηνο *, Φεβρουάριος – Ιούνιος

13 διδακτικές εβδομάδες, διακοπές Πάσχα δύο εβδομάδων και περίοδος λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων διάρκειας δύο εβδομάδων.

3ο εξάμηνο *, Οκτώβριος – Φεβρουάριος

Ανάληψη, εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα κατά μέγιστο τέσσερα. Η εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται κατά τις περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου.

Όλα τα εξάμηνα έχουν δεκαήμερη ανοχή στην ολοκλήρωση του εξεταστικού αντικειμένου τους π.χ. οι εξετάσεις πρώτου εξαμήνου ή μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου ή του Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για την ανάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως ΜΦ στο ΔΠΜΣ, το πρώτο δεκαήμερο μηνός Οκτωβρίου.

Εγγραφή των ΜΦ σε μαθήματα των εξαμήνων και σε προαπαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα (σε ιδιαίτερο κατάλογο): Μία εβδομάδα πριν από την πρώτη εβδομάδα διεξαγωγής των μαθημάτων.

Τις δύο πρώτες ημέρες της δεύτερης εβδομάδας των μαθημάτων είναι δυνατή η τροποποίηση της δήλωσης μαθημάτων.

Εντός της 2ης εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, η Γραμματεία εκδίδει κατάλογο εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες και στην ΕΠΣ του ΔΠΜΣ. Εκδίδει επίσης χωριστό κατάλογο με τα προαπαιτούμενα μαθήματα των ΜΦ και τον διαβιβάζει στις Γραμματείες των Σχολών.

Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023