Μεταπτυχιακή εργασία

Μεταπτυχιακή εργασία - Απονομή και βαθμός ΜΔΕ

Ο χρόνος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Εργασίας καθορίζεται από την ημερομηνία λήξης της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και ολοκληρώνεται κατ΄ελάχιστον τρεις μήνες μετά. Εάν η μεταπτυχιακή εργασία δεν ολοκληρωθεί εντός του τριμήνου, μπορεί να συνεχιστεί κατά το επόμενο έτος.

Η εξέταση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων, από τριμελή επιτροπή που περιλαμβάνει τον επιβλέποντα και ορίζεται από την ΕΠΣ.

Η μεταπτυχιακή εργασία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο αποθετήριο του ΔΠΜΣ, και περιλαμβάνει οπωσδήποτε περίληψη 1-2 σελίδων στην ελληνική και αγγλική. Μετά από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και έγκριση από την ΕΠΣ, η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να συγγραφεί στην αγγλική γλώσσα.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για το ΔΜΣ είναι 2 χρόνια, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο ΔΠΜΣ (δηλαδή χωρίς την παρακολούθηση των – μη παράλληλων – προαπαιτούμενων).

Σε κάθε περίπτωση για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται ο προαγωγικός βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθήματα  και στη μεταπτυχιακή εργασία. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός της διετίας, ο ΜΦ παίρνει απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριμένων μαθημάτων και αποχωρεί.

Κάθε δύο έτη διοργανώνεται εκδήλωση απονομής των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των πρόσφατα αποφοιτησάντων του ΔΠΜΣ.

Ο γενικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των μεταπτυχιακών μαθημάτων και της μεταπτυχιακής εργασίας, όπου η τελευταία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε 5 διδακτικές μονάδες.

Αποθετήριο Μεταπτυχιακών Εργασιών