Τα μεταπτυχιακά μαθήματα

Kατάλογος των μαθημάτων του ΔΠΜΣ

1ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού

2ο Εξάμηνο

Μαθήματα Εξειδίκευσης
Ροή Ρευστά
Μαθήματα Επιλογής - Επιλογή 5 μαθημάτων
Γένεση και Προσαρμογή Αριθμητικών Πλεγμάτων
ECTS: 6

Κ. Γιαννάκογλου

Εργαστήριο - Ασκήσεις: Β. Ασούτη
Μέθοδοι Αιτιοκρατικής και Στοχαστικής Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές
ECTS: 6

Κ. Γιαννάκογλου

Εργαστήριο - Ασκήσεις: Β. Ασούτη, Β. Παπουτσής-Κιαχαγιάς
Μη Γραμμική Δυναμική – Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων
ECTS: 6

Α. Καραντώνης

Υπολογιστική ανάλυση διεργασιών σε μακρο- και μικροαντιδραστήρες: Εφαρμογές σε νανοηλεκτρονική, τρόφιμα και ιατρική διάγνωση
ECTS: 6

Γ. Κόκκορης

Υπολογιστική Εμβιομηχανική
ECTS: 6

K. Χαριτίδης, Μ. Καβουσανάκης

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δυναμικών Συστημάτων και Εφαρμογές
ECTS: 6

Σ. Βουτσινάς

Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και Όγκων Ελέγχου. Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Τυρβώδεις Ροές
ECTS: 6

Ν. Μαρκάτος

Εργαστήριο - Ασκήσεις: Θ. Ξενίδου
Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πολυφασικά-Πολυσυστατικά – Αντιδρώντα Συστήματα
ECTS: 6

Μ. Φούντη

Εργαστήριο - Ασκήσεις: Δ. Κατσουρίνης, Δ. Κολαΐτης
Υπολογιστικές Μέθοδοι Υδροδυναμικής
ECTS: 6

K. Μπελιμπασάκης

Εργαστήριο - Ασκήσεις: Α. Καρπεράκη
Μοριακή Προσομοίωση Υλικών
ECTS: 6

Θ. Θεοδώρου, Γ. Παπαδόπουλος

Μέθοδοι Συνοριακών Στοιχείων
ECTS: 6

K. Μπελιμπασάκης, Ε. Αγγέλου

Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Διασπορά Ρυπαντών
ECTS: 6

Δ. Μπούρης

Ροή Στερεά
Υποχρεωτικά - Επιλογή όλων των μαθημάτων
Μη Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία
ECTS: 6

Κ. Σπηλιόπουλος, Β. Παπαδόπουλος

Εργαστήριο - Ασκήσεις: Β. Τσοτουλίδη
Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δυναμικών Συστημάτων και Εφαρμογές
ECTS: 6

Σ. Βουτσινάς

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά - Επιλογή 1 μαθήματος
Γένεση και Προσαρμογή Αριθμητικών Πλεγμάτων
ECTS: 6

Κ. Γιαννάκογλου

Εργαστήριο - Ασκήσεις: Β. Ασούτη
Βελτιστοποίηση Κατασκευών
ECTS: 6

Ν. Λαγαρός, Σ. Τριανταφύλλου

Εργαστήριο - Ασκήσεις: Α. Στάμος
Μαθήματα Επιλογής - Επιλογή 2 μαθημάτων
Εκτίμηση Σφάλματος και Προσαρμοστικές Τεχνικές
ECTS: 6

Ε.Ε. Θεοτόκογλου

Εργαστήριο - Ασκήσεις: Π. Λυμπερόπουλος
Υπολογιστική ανάλυση διεργασιών σε μακρο- και μικροαντιδραστήρες: Εφαρμογές σε νανοηλεκτρονική, τρόφιμα και ιατρική διάγνωση
ECTS: 6

Γ. Κόκκορης

Σχεδίαση Κατασκευών με Παραδοχή Αστοχιών
ECTS: 6

Ε.Ε. Θεοτόκογλου, Γ. Τσαμασφύρος

Εργαστήριο - Ασκήσεις: Π. Λυμπερόπουλος
Μέθοδοι Συνοριακών Στοιχείων
ECTS: 6

Ε.Ε. Θεοτόκογλου, Γ. Τσιάτας

Εργαστήριο - Ασκήσεις: Π. Λυμπερόπουλος
Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία
ECTS: 6

Β. Παπαδόπουλος

Σύνθετα και Πολυμερή Υλικά. Ανάλυση Κατασκευών
ECTS: 6

Ε.Ε. Θεοτόκογλου, Α. Σιδερίδης, Γ. Τσαμασφύρος

Μη Γραμμική Δυναμική – Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων
ECTS: 6

Α. Καραντώνης

Υπολογιστική Εμβιομηχανική
ECTS: 6

K. Χαριτίδης, Μ. Καβουσανάκης

3ο Εξάμηνο

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας