Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του ΔΠΜΣ

Ακαδημαϊκή Μονάδα: Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Το παρόν έλαβε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ΧΜ ΕΜΠ: συνεδρίαση 20.12.2023

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής και παράλληλα των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στα οποία είναι επισπεύδουσα. Προωθεί τον σκοπό και τα αντικείμενά τους, υλοποιεί τους στρατηγικούς τους στόχους και καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους. Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας της Σχολής ΧΜ είναι συνδεδεμένη με την αντίστοιχη στρατηγική του ΕΜΠ.

Όραμα / Αποστολή της Σχολής Χημικών Μηχανικών είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες μηχανικούς, ώστε να αποκτούν τις γνώσεις και την ικανότητα να εφαρμόζουν τις αρχές των βασικών επιστημών – μαθηματικών, φυσικής, χημείας και βιολογίας – των τεχνικών επιστημών, καθώς και των οικονομικών/κοινωνικών επιστημών, στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αριστοποίηση διεργασιών, συστημάτων και προϊόντων στους τομείς και τα πεδία δραστηριοποίησής τους, όπως η τεχνολογία υλικών, η παραγωγή και χρήση της ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Ο στόχος της Σχολής Χημικών Μηχανικών μέσω του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» αλλά και όλων των ΔΠΜΣ που συντονίζει ή συμμετέχει είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου, εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση, θεώρηση, έρευνα και αντιμετώπιση των πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής ικανών και εξειδικευμένων στελεχών. Με την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών επιχειρείται η συγκράτηση του δυναμικού των μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών εντός της χώρας.

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» είναι:

α)    η γεφύρωση το κενού που υπάρχει στις ειδικότητες των Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο παρέχοντας στοχευμένη, σφαιρική και διεπιστημονική γνώση Υπολογιστικής Μηχανικής με εφαρμογές σε διαφορετικούς κλάδους της επιστήμης και της τεχνολογίας,

β)    η ενίσχυση της θέσης των αποφοίτων του ΔΠΜΣ στην εσωτερική και διεθνή αγορά εργασίας,

γ)    η σύνδεση νέων επιστημόνων με τις προφανείς και μακροπρόθεσμες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας και η συμμετοχή τους στην αναπτυξιακή διαδικασία,

δ)    η συγκράτηση του δυναμικού των μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών εντός της χώρας μέσω της συγκρότησης υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών,

ε)    η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου, εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση, θεώρηση, έρευνα και αντιμετώπιση πολυδιάστατων προβλημάτων,

στ) η δημιουργία κρίσιμης μάζας νέων και εξειδικευμένων επιστημόνων που δίνει νέα ώθηση στην έρευνα και ανάπτυξη της Υπολογιστικής Μηχανικής στην χώρα,

ζ)     μέσω της εκπόνησης Μεταπτυχιακών Εργασιών, η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων των αποφοίτων του προγράμματος έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας.

Οι δράσεις της Σχολής Χημικών Μηχανικών και του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» για τη συνεχή ποιοτική παρακολούθηση, διασφάλιση επίτευξης των στόχων και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ είναι ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική στόχευση του ΕΜΠ σε θέματα ανάπτυξης των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και περιλαμβάνουν:

α)    την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών της Σχολής Χημικών Μηχανικών για την εκπαίδευση των νέων επιστημόνων,

β)    τη συνεργασία με τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ ώστε να εξασφαλίζεται η διεπιστημονικότητα και η σφαιρικότητα της παρεχόμενης γνώσης,

γ)    την αξιολόγηση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την προσαρμογή του στις ταχύτατα εξελισσόμενες ανάγκες της επιστήμης, της τεχνολογίας και της οικονομίας,

δ)    την πρόσκληση επιφανών καθηγητών και ερευνητών για διαλέξεις και σεμιναριακά μαθήματα,

ε)    την παρακολούθηση της εξέλιξης (σταδιοδρομίας) των νέων επιστημόνων που φοίτησαν στο ΔΠΜΣ, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ,

στ) τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που προκύπτουν από εργασία φοιτητών του ΔΠΜΣ,

ζ)     τη συνεχή συνεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) του ΕΜΠ που προωθεί βελτιώσεις στο ΔΠΜΣ με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και διδακτικής,

η)    την υποστήριξη και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας που επιτρέπει την εξωστρέφεια μέσω διεθνών συνεργασιών και συμμετοχής διδασκόντων και διδασκόμενων χωρίς χωρικούς περιορισμούς.