Εισαγωγή Φοιτητών

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής φοιτητών - Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Σε όλα τα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί από τις αντίστοιχες ΕΔΕ, μετά από ανοικτή προκήρυξη, πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα οι ακόλουθοι:

 • απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ.
 • απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων/Σχολών διπλωματούχων Μηχανικών ή και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, για τους οποίους η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ.
 • τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεμότητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό στον ενδιαφερόμενο.
 • απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Σχολών του ΕΜΠ, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Γενική προϋπόθεση εγγραφής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση ΔΜΣ. είναι η κατοχή γνώσης ενός ελάχιστου επιστημονικού υποβάθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την ΕΔΕ, και μπορεί να περιέχει ένα σύνολο προαπαιτουμένων Προπτυχιακών Μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις, στο ευρύτερο διεπιστημονικό αντικείμενο των Σχολών που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ.

Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υποβάθρου καλύπτονται είτε με τα αναλυτικά περιεχόμενα των προηγούμενων σπουδών και υπόμνημα σταδιοδρομίας του ΜΦ, είτε με την προεγγραφή του για παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα σπουδών που καθορίζει η ΕΔΕ. Ειδικότερα, κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται από την ΕΔΕ, μετά από εισήγηση Επιτροπής Επιλογής των ΜΦ, η οποία ορίζεται από την ΕΔΕ, και τα παρακάτω κριτήρια, καθορίζονται δε ενδεχομένως και τα ποσοστά των εγγραφόμενων από κάθε χώρο προέλευσης. Εφόσον τα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι λιγότερα των τριών (3), η ΕΔΕ αποφασίζει για την ενδεχόμενη παράλληλη παρακολούθησή τους από το μεταπτυχιακό φοιτητή, υπό την προϋπόθεση ότι η επιτυχής εξέταση σε αυτά θα γίνει πριν από την έναρξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων, για τα οποία είναι προαπαιτούμενα και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ως κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 • ο γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου,
 • η σειρά του βαθμού του διπλώματος/πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή / Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος,
 • η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
 • η επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
 • άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ,
 • η ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου,
 • oι γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,
 • oι γνώσεις πληροφορικής,
 • oι συστατικές επιστολές, και
 • εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για την παρακολούθηση του προγράμματος ΔΠΜΣ απαιτούνται γνώσεις Kλασικής Μηχανικής, Πληροφορικής, Προγραμματισμού υπολογιστών, Μαθηματικών και Μηχανικής Ρευστών.