Η Διδακτορική Διατριβή

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) του ΕΜΠ απαιτείται κατ΄ αρχήν η αίτηση του υποψηφίου σε μια από τις Σχολές του, η αποδοχή της από τη ΓΣΕΣ της Σχολής, με ή χωρίς προϋποθέσεις (π.χ, ενδεχόμενη παρακολούθηση επιπλέον μεταπτυχιακών μαθημάτων) και η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Ειδικότερα:

(α)   Για κάθε Υποψήφιο Διδάκτορα (ΥΔ) ορίζεται τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ) από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) της Σχολής, μετά από εισήγηση του Τομέα. Ο επιβλέπων της διατριβής (μέλος της παραπάνω τριμελούς επιτροπής) είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα. Από τα άλλα δύο μέλη, το ένα μπορεί να είναι ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου, κάτοχος διδακτορικού και με επαρκή συναφή επιστημονική δραστηριότητα.

(β)   Η ΓΣ Τομέα ή η ΓΣΕΣ της ΤμήματοςΣχολής μπορούν να συστήσουν τη μη υπέρβαση άνω ορίου αριθμού ΔΔ που επιβλέπονται ταυτόχρονα από μέλος ΔΕΠ, μετά από κατά περίπτωση, αιτιολογημένη, αρμόδια εισήγηση.

(γ)    Το θέμα της διατριβής ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της ΣΕ σε συνεργασία με τον Υ.Δ. και κοινοποιείται στον Τομέα. Κατά τη διαδικασία ορισμού του θέματος συνιστάται, ο ΥΔ να υποβάλει στη ΣΕ πρόταση η οποία να περιλαμβάνει και τα παρακάτω:

  1. Σύντομη ανασκόπηση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας από την οποία να αναδεικνύεται η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόμενη θεματική περιοχή.
  2. Τη στενότερη επιστημονική περιοχή στην οποία θα στοχεύει η διατριβή και το θέμα της.
  3. Τις μεθόδους ανάλυσης, έρευνας που κατ΄ αρχήν κρίνονται δόκιμες και επαρκείς.
  4. Ένα χρονοδιάγραμμα εργασίας.

(δ)     Η συνολική διάρκεια από την εγγραφή του ΥΔ μέχρι και την εκπόνηση, συγγραφή και χορήγηση του ΔΔ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία πλήρη ακαδημαϊκά έτη (έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα), εκ των οποίων δυο τουλάχιστον έτη διατίθενται υποχρεωτικά για την κυρίως ΔΔ μετά τη λήψη του ΜΔΕ.

(ε)     Μετά την ανάθεση της ΔΔ και τον καθορισμό του θέματος, ο ΥΔ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί,  σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα, την υλικοτεχνική υποδομή του Τομέα, στα όρια των υφισταμένων δυνατοτήτων και κανόνων που έχει καθιερώσει ο Τομέας και η πρακτική.

(στ)   Η ΣΕ κάθε ΥΔ με πρωτοβουλία και ευθύνη του επιβλέποντα, συνεδριάζει με συμμετοχή του ΥΔ, που υποβάλλει έγκαιρα και σχετικό υπόμνημα, τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο, με σκοπό την ενημέρωσή της, τον έλεγχο και το συντονισμό της εργασίας. Η ΣΕ υποβάλλει σχετική έκθεση προόδου στη ΓΣΕΣ του Τμήματος στο τέλος κάθε έτους, με κοινοποίηση και στον Τομέα.

(ζ)     Η τελική κρίση της διατριβής γίνεται από επταμελή Εξεταστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα άλλα μέλη ΔΕΠ που έχουν συγγενή προς το αντικείμενο της διατριβής επιστημονική ειδικότητα, και μπορούν ορισμένα να ανήκουν σε άλλη Σχολή του ΕΜΠ ή σε άλλο ΑΕΙ. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή. Η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής γίνεται από τη ΓΣΕΣ της Σχολής μετά από πρόταση της ΣΕ. Προϋπόθεση για την υποβολή της έκθεσης της εξεταστικής επιτροπής αποτελεί η αποδοχή μιάς τουλάχιστον δημοσίευσης, από τη διατριβή, σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές.


(η)     Η προφορική ανάπτυξη και υποστήριξη της διατριβής από τον υποψήφιο γίνεται δημόσια, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Ο επιβλέπων της διατριβής είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη γνωστοποίηση στον Τομέα και τη Σχολή του τόπου και χρόνου υποστήριξης της διατριβής.

(θ)     Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής και την κατάθεση επτά (7) αντιγράφων και εβδομήντα (70) περιλήψεων (στα Ελληνικά και Αγγλικά), στη Γραμματεία της Σχολής κατατίθενται με ευθύνη του επιβλέποντα και ανά δύο αντίγραφα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και στη βιβλιοθήκη του Τομέα, στις οποίες τηρείται αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, και είναι διαθέσιμα για δανεισμό σε κάθε ενδιαφερόμενο.