Δ. Μπούρης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Δ. Μπούρης

Δ. Μπούρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τηλ: 210 772-4339
Ιστοσελίδα: http://www.mech.ntua.gr/gr/bouris