Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΤΗΣ ΕΕ 2016/679 & ΤΟΥ Ν. 4624/2019

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (Άρθρο 4 ΓΚΠΔ)  

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Επεξεργασία
κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

Περιορισμός της επεξεργασίας
η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,

Κατάρτιση προφίλ
οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Ψευδωνυμοποίηση
η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο,

Σύστημα αρχειοθέτησης
κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση,

Υπεύθυνος επεξεργασίας
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

Εκτελών την επεξεργασία
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

Αποδέκτης
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

Τρίτος
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

Βάσει του ΓΚΠΔ, το ΕΜΠ αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Με τον όρο αυτό περιλαμβάνονται τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ, το διοικητικό προσωπικό, μόνιμο, αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι διδάσκοντες βάσει του Π..Δ. 407/80, οι φοιτητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, οι απόφοιτοι του ΕΜΠ, οι συμμετέχοντες σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, οι αλλοδαποί φοιτητές που μετέχουν σε προγράμματα διεθνούς κινητικότητας, οι υπότροφοι, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι πάσης φύσεως προμηθευτές, οι λήπτες παρεχόμενων από το ΕΜΠ υπηρεσιών, οι εξωτερικοί συνεργάτες/συμβαλλόμενα μέρη, οι συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις που οργανώνει το ΕΜΠ, καθώς και κάθε πρόσωπο που αιτείται/αποκτά πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα του Ιδρύματος. Το σύνολο των ατόμων αυτών αποτελούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

Σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e40-1-1) & το Νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ A 137/2019), το ΕΜΠ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας καθορίζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες, τα μέσα και το σκοπό επεξεργασίας αυτών, και σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οφείλει να υιοθετεί όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση, κοινοποίηση, διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη διασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων από αθέμιτη επεξεργασία.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΠΧ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠ

‘Οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.’ (Άρθρο 5 Ν. 4624/2019)

Με βάση την παραπάνω πρόβλεψη, το ΕΜΠ, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, νομιμοποιείται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα “για την εκπλήρωση του καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον” δηλαδή για την εκπλήρωση της αποστολής ως Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Η επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του ΓΚΠΔ, νομιμοποιείται μόνο εάν και εφόσον ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,

β)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,

γ)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,

δ)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,

ε)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠ

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η συλλογή των προσωπικών δεδομένων υλοποιείται από το προσωπικό του ΕΜΠ, που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει των καθηκόντων του.Η συλλογή γίνεται κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ή δηλώσεων εγγραφής των φοιτητών, όπως επίσης κατά την υπογραφή σύμβασης ή κατά τη σύναψη άλλης έννομης σχέσης.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων μπορεί επίσης να προκύψει μέσω:

 1. Της χρήσης της ιστοσελίδας ή των ηλεκτρονικών πλατφόρμων ή άλλων ηλεκτρονικών προγραμμάτων και μέσων επικοινωνίας του ΕΜΠ,
 2. Αλληλογραφίας, είτε έγχαρτης είτε ηλεκτρονικής,
 3. Της συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα
 4. Της συμμετοχής σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του ΕΜΠ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ ΕΜΠ

 • Δεδομένα ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός/μητρός, φωτογραφία, αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, εκδούσα αρχή, ημερ. έκδοσης)
 • Δημογραφικά δεδομένα (φύλο, εθνικότητα, υπηκοότητα, ημερ./τόπος γέννησης)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό/κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Φορολογικά δεδομένα υποτρόφων και λοιπών κατηγοριών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ατομικό/οικογενειακό εισόδημα, περιουσιακή κατάσταση)
 • Βαθμολογική επίδοση φοιτητών
 • Βιογραφικά φοιτητών και αποφοίτων
 • Δεδομένα που αφορούν στο προσοντολόγιο διοικητικού, ακαδημαϊκού, ερευνητικού προσωπικού
 • Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης (ύπαρξη γάμου, αριθμός & ηλικίες τέκνων)
 • Ασφαλιστικά δεδομένα (Α.Μ.Κ.Α., αρ. μητρώου ασφαλιστικών ταμείων)
 • Ιατρικά δεδομένα (ιατρικό ιστορικό, ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικά πιστοποιητικά) σε ειδικές περιπτώσεις μόνο για την διευκόλυνση και παροχή ειδικών προνομίων ή/και τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος των υποκειμένων των δεδομένων ή άλλων φυσικών προσώπων
 • Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης χρήστη, cookies, google analytics, διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP) κλπ.)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΕΜΠ κοινοποιεί τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, όπου αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση καθήκοντός του προς το δημόσιο συμφέρον, όπως επίσης και σε δημόσιους φορείς και ανεξάρτητες αρχές, όταν υφίσταται έννομη υποχρέωσή του ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή για να εξυπηρετηθούν τα έννομα συμφέροντά του.

Ακόμα, για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και των νέων αποφοίτων του μέσω των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης, δύναται να κοινοποιεί σε ιδιωτικούς φορείς προσωπικά δεδομένα φοιτητών/νέων αποφοίτων κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης πρακτικής άσκησης ή ανεύρεσης εργασίας (Άρθρο 27 Ν. 4624/2019).

Κάθε περαιτέρω διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τρίτους, τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ ή με την προηγούμενη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, όπου αυτή απαιτείται (Άρθρο 44 ΓΚΠΔ).

ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Το ΕΜΠ επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που διασφαλίζουν το επίπεδο προστασίας, που απαιτείται από τον ΓΚΠΔ.Το χρονικό διάστημα που διατηρούνται από το ΕΜΠ τα προσωπικά δεδομένα της ακαδημαϊκής του κοινότητας είναι το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει και σε κάθε περίπτωση για όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα από το ισχύον νομικό πλαίσιο περί εκκαθαρίσεως των αρχείων Ν.Π.Δ.Δ.’ (Π.Δ. 768/1980, Π.Δ., 87/1981 & Π.Δ. 480/1985 και κάθε άλλη τροποποιητική αυτών ή άλλη σχετική διάταξη νόμου).

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς μπορεί να συνεπάγεται παρεκκλίσεις από τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων εφόσον αυτές είναι σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του ΓΚΠΔ και απαραίτητες για την εκπλήρωση των προαναφερομένων σκοπών (Άρθρα 29 και 30 του Ν.4624/2019).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα υποκείμενα δεδομένων έχουν βάσει του ΓΚΠΔ τα εξής δικαιώματα:

α) Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα τους, που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, όπως επίσης και για κάθε περαιτέρω επεξεργασία αυτών

β) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους που διατηρεί το ΕΜΠ

γ) Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών τους δεδομένων

δ) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις

στ) Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σε κάποιον άλλον οργανισμό. Δεν ισχύει το εν λόγω δικαίωμα όταν η επεξεργασία δεδομένων γίνεται για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος

ζ) Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ εφόσον επιτρέπεται από το νόμο

η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον τα υποκείμενα δεδομένων θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιοδήποτε τρόπο.

θ) Δικαίωμα ακύρωσης της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ηλεκτρονικό/γραπτό μήνυμα στην αρμόδια μονάδα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη συγκατάθεση. Η ακύρωση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε βασιστεί σε αυτή και έγινε πριν την ακύρωσή της.

Το ΕΜΠ ως υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να απαντήσει στα σχετικά αιτήματα, που συνεπάγεται η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή τους. Σε περίπτωση όμως, που τα σχετικά αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, το ΕΜΠ δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ΕΜΠ υποχρεούται στον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΥΠΔ). Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να συμβουλεύονται τον ΥΠΔ για κάθε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του ΓΚΠΔ, του Ν.4624/2019 και άλλης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΥΠΔ είναι υποχρεωμένος να διατηρεί εμπιστευτικότητα ως προς την ταυτότητα των υποκειμένων των δεδομένων και σχετικά με τις περιστάσεις που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το υποκείμενο των δεδομένων, εκτός αν η ταυτότητα του υποκειμένου αποκαλύπτεται από αυτό.

Η επικοινωνία με τον ΥΠΔ γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο e-mail:dpo@mail.ntua.gr  είτε με γραπτή αλληλογραφία προς ‘Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ΠΔΠΧ, η κρατούσα πολιτική δύναται να αναθεωρείται/τροποποιείται κατά το δοκούν. Σε κάθε περίπτωση η εκάστοτε Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναρτάται και είναι διαθέσιμη από το διαδικτυακό τόπο του ΕΜΠ.